....

Produkter / Digitale løsninger / IT-system til Borgerservice

..

Products / Digital solutions /  IT system for the Civil Service

....

 

....

IT-system til Borgerservice

Vi tilbyder én samlet platform til alle Borgerservices opgaver relateret til pas, kørekort og id-kort. IT-systemet binder vores biometriløsninger sammen og gør hverdagen lettere for både borgere og medarbejdere.

..

IT system for the Civil Service

We offer a single platform for all the tasks of the Civil Service related to passports, driver’s licences and ID. The IT system connects our biometric solutions and makes everyday routines easier for both citizens and employees.

....

 

....

Borgeren oplever en stabil og fleksibel service og føler sig velkommen, mens medarbejderen bruger systemet nemt og effektivt. 

Det er grundtanken bag vores IT-system.

..

The citizen experiences a stable and flexible service and feels welcome, while the employee uses the system easily and efficiently. 

That is the basic idea behind our IT system.

....

 

....

Én platform

IT-systemet har integration til relevante systemer bl.a.:

 • Politiets registre
 • Serviceplatformen
 • P-data
 • Økonomisystemer
 • ESDH-systemer 
 • Nummer- og aftalesystemer 
 • Betalingssystemer

Det betyder en helstøbt og effektiv oplevelse for både medarbejder og borger. Softwaren er hurtig og pålidelig, og der er kort responstid, da løsningen er placeret på en server hos kommunen.

..

One platform

The IT system is integrated with the relevant systems, such as:

 • Police records
 • Serviceplatformen (National Service Platform)
 • P-data (Civil Registration Number)
 • DMS
 • ERP systems
 • Number and appointment systems 
 • Payment systems

This signifies an integrated and efficient experience for both employee and citizen. The software is fast and reliable, and the response time is short, because the solution is placed on a server at the municipality.

....

aarhus_biometric
 

 

....

Nemt for borgeren

..

Easy for the citizen

....

....

Borgeren starter selv ansøgningen

Borgere kan starte ansøgningen hjemmefra, så de sparer tid hos Borgerservice – både for borger og medarbejder. Og borgeren kan få en påmindelse via SMS, når pas eller kørekort er klar til afhentning. På den måde sikres en god start på borgerrejsen.

..

The citizen starts the application himself

The citizen can start the application from home and saves time at the Civil Service office – both for the citizen and the employee. And the citizen can get a reminder via SMS, when the passport or driver’s licence is ready for pickup.

....

....

Integration til FrontDesk og andre køsystemer

Vores system har en integration til FrontDesk og andre nummer- og aftalesystemer, så al information er samlet ét sted, inklusiv advisering om borgerens ankomst, kø-administration osv.

Når medarbejderen klikker på en reservation, hentes borgerens data automatisk op på skærmen – inklusiv informationer indtastet hjemmefra.

..

Integration with queueing systems

If the Civil Service office uses the number and appointment system FrontDesk, this may be integrated into our system, so all information is in one place, including a notice on the arrival of the citizen, queue management, etc. 

When the employee clicks on a reservation, the citizen's data is automatically retrieved onto the screen — including information entered from home.

....

 

 

....

Høj grad af automatisering

..

High degree of automation

....

....

Høj grad af automatisering

Systemet benytter sig af Robotic Process Automation, hvor administrative arbejdsgange automatiseres, så der ikke er nogen manuelle arbejdsgange, når borgernes oplysninger håndteres.

Borgerens data hentes automatisk frem på medarbejderens skærm, når borgerens CPR-nummer indtastes – eller sygesikringskortet scannes. Hvis borgeren via selvbetjening har startet sin ansøgning hjemmefra og reserveret tid, startes sagsbehandlingen automatisk op med alle data, når borgeren kaldes frem via kø-systemet. 

Pasansøgninger overføres automatisk til producenten via politiets gateway. 

Systemet er også klar til fuld digital aflevering af kørekort, når dette bliver muligt.

ID-kort og førerkort kan udskrives direkte til kortprinter.

..

High degree of automation

With this system there are no manual work flows, when citizens' information is handled. 

The data of the citizen automatically appears on the employee's screen when the citizen's social security number is entered – or a health insurance card is scanned. If the citizen has started his application from home via self-service and made an appointment, the proceedings are automatically initiated with all data, when the citizen is called to the counter via the queue system.

Passport applications are automatically transferred to the manufacturer via the police gateway. 

The system is also ready for fully digital delivery of driver’s licences, once this becomes possible.

ID and driver cards may be sent directly to the card printer.

....

....

Papirløse ansøgninger

Ansøgninger bliver automatisk digitalt arkiveret i systemet, så personalet slipper for at udskrive og arkivere dem manuelt. Samtidig gemmes en log og statistik med alle transaktioner i fem år – det er muligt at gemme længere tid, hvis det ønskes.

 

Kørekort

Sagsbehandling af kørekort er nu så understøttet, at fejl er næsten udelukket. Brugeren guides igennem alt fra begrænsninger som følge af sygdom i lægeerklæringen - over beregning og anmærkning af synskoder - til korrekt ombytning af udenlandsk kørekort. Det betyder, at medarbejderen i højere grad kan straks-behandle uden at have dybtgående erfaring på området.

..

Paperless applications

Applications will automatically be digitally stored in the system, so the employees don't have to print and store them manually. At the same time, a log and statistics are saved with all transactions for five years – it is possible to save for longer or shorter, if desired.

Driver's licence

The processing of driver's licences is now supported to a degree where error is almost eliminated. The user is guided through everything from restrictions as a result of the disease in the medical certificate – the calculation and annotation of vision codes – to the correct replacement of foreign driver’s licences. This means that the employee may to a greater extent be able to handle the issue immediately without having in-depth experience in the particular field.

....

 

 

....

Nemt for medarbejderne

..

Easy for the employees

....

....

Hurtigt i gang

Systemet er nemt at komme i gang med, og medarbejderne kan allerede efter 1-2 dages undervisning bruge systemet til at ekspedere borgernes sager – også selvom de ikke har lavet pas, kørekort eller id-kort før.

Samtidig laver systemet automatisk en korrekt opdatering af de centrale pas- og kørekortsystemer (CICS) ud fra de indtastede data, uden at medarbejderen behøver at arbejde i CICS.

 

Opdaterer automatisk sig selv

Både biometristationer og computersystemer er koblet til kommunens LAN, og softwaren kan vedligeholdes og opdateres automatisk af Biometric Solutions uden at involvere den lokale IT-afdeling. 

..

Up and running quickly

The system is easy to get started on, and after only 1-2 days of training, employees can use the system to process cases – even if they have never made passports, driver’s licences or IDs before.

At the same time, the system automatically correctly updates the Central passport and driver’s licence systems (CICS) based on the data entered, without the employee having to work in CICS.

 

Automatically updates itself

Both biometric stations and computer systems are coupled to the municipality's LAN, and the software can be maintained and updated automatically by Biometric Solutions without involving the local IT department. 

....

....

Hjælp til begyndere

Systemet er designet til automatisk at overholde gældende regler for ansøgninger. Derfor kan medarbejderen trygt gøre brug af systemets begynder-indstilling, hvor man kun godkender én information ad gangen. Det betyder, at den urutinerede bruger eksempelvis huskes på at tjekke borgerens højde, mens den øvede bruger arbejder hurtigere uden påmindelser fra systemet.

På den måde bliver medarbejderne gradvist trænet i at overskue flere informationer samtidig i systemet, og når de har fået rutine, kan de skifte til den øvede indstilling og spare tid.

..

Help for beginners

The system is designed to automatically comply with applicable rules for applications. That is why the employee may safely make use of the system's startup setting, only approving one piece of information at a time. This means that the inexperienced user is, for instance, reminded to check the citizen's height, while the experienced user works faster without reminders from the system.

In this way, employees will gradually be trained to manage more information in the system at once, and when they have gotten some practice, they can switch to the advanced setting and save time.

....

 

 

....

Klar til det nye legitimationskort

..

Ready for the new ID card

....

....

Det nye legitimationskort

Folketinget har den 2. marts 2017 vedtaget ”lov om udstedelse af legitimationskort”. Den betyder at kommunerne pr. 1. september skal kunne udstede et nyt kort, som indeholder borgerens navn, CPR nummer og foto. Vores løsning er klar til dette og indeholder mulighed for straksudstedelse, idet print af kortet kan foregå i Borgerservice.

..

The new ID card

March 2, 2017, Folketinget adopted the "Lov om udstedelse af legitimationskort" (law for the issue of identity cards) This means that municipalities should, as of September 1, be able to issue a new card containing the citizen's name, social security number and photo. Our solution is ready for this and provides the possibility of immediate issue, with printing of the card taking place at the Civil Service office.

....

....

Start på legitimationskort hjemmefra

Borgerne kan via vores online-selvbetjening starte deres ansøgning om legitimationskort hjemmefra, så Borgerservice-medarbejderne undgår lidt af den spidsbelastning, det nye kort vil medføre.

..

Start on your ID from home

Via our online self-service, citizens may start their application for ID from home, so the Civil Service employees will avoid a bit of the peak flow that the new cards will bring.

....

 

 

....

Support og service

..

Support and service

....

....

Support og service

Biometric Solutions sørger for, at systemet altid kan bruges, og at der er hjælp til medarbejderne. 

Vi har 24/7-support, og vi er klar til både at svare på spørgsmål i det daglige, løse akutte tekniske udfordringer og overvåge systemets back-end. 

Vi kan hjælpe medarbejderne direkte på deres skærm via fjernadgang. På den måde kan vi fjerndiagnosticere og overtage styringen og løse problemet, når medarbejderen tillader det.

Læs mere om vores support & service her.

Læs evt. mere om pasfoto-station.

Se vores aftalemodeller.

..

Support and service

Biometric Solutions ensures that the systems are accessible at all times, and that help is available for the employees.

We have 24/7 support, and we are ready to answer questions on a daily basis, solve urgent technical challenges and monitor the system's back end.

We can help employees directly on their screen via remote access. In this way, we are able to perform remote diagnostics and take control and fix the problem, when the employee allows it.

Read more about our support & service here.

Read more about passport photo station.

View our agreement models.

....

 
 

....

Oversigt / Tech specs

..

Overview/Tech specs

....

 

....

Systemet integrerer til:

 • Politiets registre 
 • Serviceplatformen
 • P-data
 • ESDH-systemer 
 • Nummer- og aftalesystemer (inklusiv FrontDesk) 
 • Betalingssystemer
 • Økonomisystemer

 

Ansøgninger, der kan laves i systemet:

 • Pas
 • Provisorisk pas
 • Ekstra pas
 • Opdatér eksisterende pas
 • Nyt kørekort
 • Internationalt kørekort
 • Midlertidigt kørekort
 • Ombytning af udenlandsk kørekort
 • Knallertkørekort
 • Førerkort
 • Legitimationskort (fx. UngeID eller ”Alkoholkort”)*
 • Medarbejderkort

..

The system integrates with:

 • Police records
 • Serviceplatformen (National Service Platform)
 • P-data (Civil Registration Number)
 • DMS
 • ERP systems
 • Number and appointment systems (including FontDesk)
 • Payment systems

 

Applications that may be completed in the system:

 • Passport
 • Provisional passports
 • Extra passport
 • Update existing passport
 • New driver's licence
 • International driver's licence
 • Temporary driver's licence
 • Conversion of foreign driver's licences
 • Moped driver's licence
 • Driver card
 • Identity card (such as UngeID or "Alcohol card")*
 • Employee cards

....

....

Udvalgte funktionaliteter:

 • Opdaterer automatisk
 • 24/7 support
 • Borgeren kan starte ansøgningen hjemmefra
 • Systemet hjælper medarbejderen med at dygtiggøre sig 
 • Høj automatiseringsgrad med Robotic Process Automation
 • Brugervenligt
 • Papirløse ansøgninger

..

Selected functionalities:

 • Automatically updates
 • 24/7 support
 • The citizen can start the application from home
 • The system helps the employee get better 
 • High degree of automation
 • User-friendly
 • Paperless applications

....

 

....

*) dette afløses 1.7.2017 af et generelt nationalt legitimationskort

..

*) by 1.7.2017, this is to be replaced by a general national identity card

....

Biometric_grey_background_2500x1500.jpg
DK
ENG