....

Produkter / Brugsscenarier  / Mobil Borgerservice

..

Products / Usage scenarios  / Mobile Civil Services

....

 

....

Mobil Borgerservice

Med vores biometrikuffert kan Borgerservice møde borgerne, hvor de er.

..

Mobile Civil Services

With our biometric suitcase, Civil Service can meet citizens where they are.

....

 
 

.... Selvbetjening .. Self-service ....

....

Når borgeren skal have lavet pas, kørekort eller legitimationskort, vil han på kommunens hjemmeside finde link til at starte ansøgningen.

Hjemmefra skal borgeren udfylde sin ansøgning, reservere gebyrbeløbet og booke en tid, hvor den mobile Borgerservice er til stede et givet sted. 

Borgerens brug af selvbetjening hjemmefra er et krav, så den mobile Borgerservice undgår at håndtere kontanter og dankort. 

Samtidig betyder forhåndsbooking, at medarbejderne kan have overblik over, hvor mange ekspeditioner, der skal laves og ikke være til stede, når der ikke er behov.

I de fleste eksisterende løsninger foregår det ved, at Borgerservice har vores biometrikuffert i en varevogn. 

LÆS MERE (pdf):

Civil Service on the road

Municipality issued passports in the middle of a shopping centre


I passende tid før borgerens aftale hos Borgerservice modtager han en SMS-påmindelse.

Alle informationer fra borgeren overføres krypteret til Borgerservice via vores IT-system.

..

When the citizen needs a new passport, driver’s licence or ID, he will find a link on the municipality's website to start the application.

The citizen must fill out an application from home, reserve the fee for the application and book an appointment for when the mobile Civil Service is at a given place. 

The use of self-service from home by the citizen can be made a requirement, so the mobile Civil Service avoids having to handle cash and credit cards.

At the same time, advance booking means that employees have an overview of how many expeditions are to be made and do not need to be present when it is not necessary.

In most existing solutions, this is achieved by the Civil Service keeping one of our biometrics suitcases in a van.

READ MORE (pdf):

Civil Service on the Road

A municipality issued passports in the middle of a shopping centre


At an appropriate time interval before the citizen's appointment with the Civil Service, he receives an SMS reminder.

All information from the citizen is transferred encrypted into the Civil Service via our IT system.

....

.... Ekspedition .. Service ....

....

Borgeren møder op til stedet, hvor den mobile Borgerservice foregår, på det aftalte tidspunkt. Borgerens ansøgning er automatisk hentet ned via vores IT-system, så Borgerservice-medarbejderen blot skal indsamle de biometriske data, som skal bruges til ansøgningen.

Biometrikufferten er en fuldt funktionel biometristation, og medarbejderen kan hjælpe borgeren med at få taget billede, afgive fingeraftryk og underskrift. Det foregår på en måde, der er intuitiv for borgeren. Eksempelvis viser biometristationens skærm hvilken hånd og finger, borgeren skal lægge på for at afgive fingeraftryk.

Når ansøgningen er klar, overføres den automatisk til producenten via politiets gateway, mens kørekort og legitimationskort kan udskrives fra systemet og sendes til producenten.

..

The citizen shows up at the spot where the mobile Civil Service is taking place, at the agreed time. The citizen's application is automatically downloaded via our IT system, so the Civil Service employee only needs to collect the biometric data necessary for the application.

The biometric suitcase is a fully functional biometric station, and the employee can help the citizen get their picture taken, provide fingerprints and signature. All conducted in a way that is intuitive for the citizen. For example, the screen on the station indicates which hand and finger to place on it in order to provide fingerprints.

When the application is ready, it is automatically transferred to the manufacturer via the police gateway, while driver's licences and IDs can be printed from the system and sent to the manufacturer.

....

.... Afhentning eller levering .. Pickup or delivery ....

....

Hvis borgeren ønsker at afhente pas eller kørekort i Borgerservice, scanner en medarbejder identitetsdokumenterne, når de ankommer fra producenten. Samtidig sender systemet en SMS til borgeren.

Hvis kommunen har valgt at anskaffe vores afhentningsautomat, kan udlevering ske med tidsbesparelse for både borger og kommune.

..

If the citizen wants to pick up the passport or driver's licence at the Civil Service office, an employee scans the identity documents when they arrive from the manufacturer. At the same time, the system sends an SMS to the citizen.

If the municipality has chosen to acquire our pickup machine, the delivery may be accomplished with time saved for both the citizens and the municipality.

....

 

....

I Borgerservice

..

In the Civil Service Office

....

....

Fra start til slut får borgeren en fleksibel og intuitiv oplevelse med Borgerservice med vores biometriløsning, der findes på mange Borgerservice-kontorer i Danmark.

..

From start to finish, the citizen gets a flexible and intuitive experience with our biometric solution that is found in many Civil Service offices in Denmark.

....

 

....

Fjernbetjent Borgerservice

..

Remote Controlled Civil Service

....

....

Fjernbetjent Borgerservice lader medarbejdere hjælpe borgere med biometriindsamling uden at være fysisk til stede. Indsamlingen er enkel og effektiv og åbner nye muligheder for tilgængelighed og resurseplanlægning.

.. 

Remote controlled Civil Service allows employees to help citizens with the collection of biometrics without them being physically present. The collection is simple and efficient and opens up new possibilities for availability and resource planning.

....