....

Produkter / Udstyr / Biometristation

..

Products / Equipment / Biometric station

....

 

....

Biometristation

Biometristationen gør det muligt for borgeren at tage pasfoto, afgive fingeraftryk og digital underskrift på få minutter. 

..

Biometric station

The biometric station makes it possible for the citizen to take their passport photo, provide fingerprints and digital signature in minutes.

....

 

....

Det klares hurtigt og intuitivt med hjælp fra en Borgerservice-medarbejder, og stationens skærm guider borgeren hele vejen.

Stationen er tilkoblet kommunens LAN og kan derfor benyttes fra et vilkårligt antal arbejdspladser.

Borgeren kan følge med på skærmen, hvor alle relevante oplysninger dukker op i takt med, at ansøgningen bliver gennemført. Skærmen viser, hvordan borgeren skal afgive fingeraftryk. Desuden vises tro- og loveerklæringen på skærmen i forbindelse med underskriften.

..

It is accomplished in a quick and intuitive way with the help of a Civil Service employee, and the station's screen guides the citizen all the way.

The station is connected to the municipality's LAN connection and may thus be used from any number of work stations.

The citizen can follow along on screen, where all relevant information appears as the application is completed. The screen shows how the citizen is to provide fingerprints. Additionally, the sworn statement is shown on the screen in connection with the signature.

....

 

....

Montering

Stationen kan monteres på flere måder, så den passer i indretningen. Det kan eksempelvis være med den fritstående stander eller monteret på væg eller søjle. Den kan også indgå i ansøgningsflowet på flere måder. Det er eksempelvis også muligt kun at bruge stationen til at tage pasbilleder og lade borgeren afgive fingeraftryk og underskrift ved en bordstation.

For at kunne leve op til gældende regler for pasfoto, skal stationen tage billeder op mod en ensartet bagplade. Bagpladen er passiv og kræver ikke strøm, da der ikke er lys i. 

Det betyder, at bagpladen let kan flyttes efter behov, for eksempel når der skal tages foto af kørestolsbrugere. 

Stationen er også uafhængig af lysforhold i rummet og behøver ikke gardiner eller lignende, da hverken sollys fra vinduer eller lampelys forstyrrer eller ødelægger billedet. Det giver stor frihed og fleksibilitet i forbindelse med indretning.

..

Mounting

The station may be mounted in several ways to fit into the interior design. For example, it may be on the floor pedestal or mounted on a wall or pillar. It can also be included in the flow of applications in several ways. It is, for example, also possible to only use the station for taking passport photos and let citizens provide fingerprints and signature at a desk station.

In order to be able to live up to the rules applicable for passport photos, the station must take pictures against a uniform backdrop. The backdrop is passive and does not require power, since it isn’t lighted. 

This means that the backdrop may easily be moved as needed, such as when taking photos of wheelchair users. 

The station is also independent of lighting conditions in the room and does not have curtains or other features, since neither sunlight from windows or lamps disrupts or damages the image. This provides a high degree of freedom and flexibility when it comes to the interior design.

....

biometristation_biometric
 

....

Indeholder:

  • Kamera og variabel flash
  • Skærm til info for bedre betjening
  • Underskriftsplade
  • Fingeraftryksscanner
  • CPU og LAN-tilslutning til kommunens netværk

..

Contains:

  • Camera and variable flash
  • Display info for better operation
  • Signature plate
  • Fingerprint scanner
  • CPU and LAN connection to the municipal network

....

 

Biometric_grey_background_2500x1500.jpg
 
kørestol_biometristation

....

Designet til alle borgere

Stationen er højdejusterbar fra 80-210 cm målt fra midten af kameralinsen. Den kan automatisk finde brugerens ansigt og den rette højde til at tage pasfoto, eller den kan indstilles manuelt.

Samtidig har stationen en funktion til kørestolsbrugere, hvor højden automatisk justeres til en typisk kørestolshøjde. Også store elektriske rullestole kan let komme til, fordi bagvæggen kan flyttes frit rundt, da den ikke indeholder lys.

Underskriftplade og fingeraftryksscanner er placeret ergonomisk optimalt på den skråtstillede flade.

..

Designed for all citizens

The station is adjustable in height from 80-210 cm measured from the middle of the camera lens. It can automatically detect the user's face and the right height for taking the passport photo, or it may be adjusted manually.

At the same time, the station has a function for wheelchair users where the height is automatically adjusted to typical wheelchair height. Even large electric wheelchairs have easy access, because the backdrop can be moved freely, as it does not contain any lighting.

The signature plate and fingerprint scanner are placed in an ergonomically optimal way on the inclining surface.

....

 
bamseknapp_biometric

....

Foto af børn

For at lette fotografering af mindre børn, er biometristationen udstyret med et særligt ”bamselys”, som er beregnet til at fange barnets opmærksomhed i fotoøjeblikket. Denne funktion gør det nemt og sjovt at blive fotograferet, både for medarbejder, barn og forældre.

..

Photos of children

In order to facilitate photographing young children, the biometrics station is equipped with a special "teddy bear light", meant to catch the child's attention in the moment the photo is taken. This function makes it easy and fun to be photographed, both for the employee, the child and the parents.

....

 
screen_finger print_biometric

....

Skærm giver information

Biometristationen er udstyret med en kvalitetsskærm, hvor der vises situationsbestemt information som guider borgeren gennem biometriafgivelsen og tro- og loveerklæringen som underskrives. Dette letter forståelsen af forløbet og medvirker til at gøre det hurtigt og korrekt.

..

Screen provides information

The biometric station is equipped with a high quality screen which displays situational information guiding the citizen through the collection of biometrics and signing the sworn statement. This facilitates the understanding of the process and helps them to accomplish it quickly and correctly.

....

 
 
 

....

Dansk design

Se vores galleri med kunders indretningsløsninger

..

Danish design

View our gallery of clients' interior design solutions

....

 
DSC_7748_web_web.jpg
DK
ENG