....

Produkter / Udstyr / Selfie station

..

Products / Equipment / Selfie station

....

 

....

Selfiestation

Borgeren kan selv tage sit pasfoto med vores selfiestation – allerede før borgeren møder en Borgerservice-medarbejder.

..

Selfie station

The citizen may take their own passport photo with our selfie station – even before the citizen meets a Civil Service employee.

....

 

....

Stationen kan typisk stilles i venteområdet, og ved hjælp af skiltning kan Borgerservice opfordre borgeren til at udnytte ventetiden ved at tage sit eget foto. På den måde spares der tid ved ekspeditionen.

Alternativt kan borgeren blive gjort opmærksom på muligheden for at bruge selfiestationen under borgerens selvbetjening hjemmefra. Så vil borgeren blive guidet direkte til selfiestationen ved ankomsten i Borgerservice, og først blive kaldt til skranken, når han har taget sit foto.

Betjeningen indledes ved, at borgeren identificerer sig ved at indtaste de første seks cifre af sit CPR-nummer eller scanner sit sygesikringskort. Herefter guides borgeren gennem processen via grafik på skærmen. Hvis borgeren ikke er tilfreds med sit billede, kan der tages op til to nye billeder. Hvis ingen af dem lykkes, bliver borgeren henvist til ekspeditionen, hvor medarbejderen kan hjælpe med at tage billedet.

Billedet vedhæftes automatisk borgerens ansøgning, så medarbejderen bare skal tjekke, om billedet lever op til kravene.

..

The station can typically be placed in the waiting area, and by means of signage the Civil Service can urge citizens to take advantage of the waiting time by taking their own photo. In this way, time is saved in the overall handling.

Alternatively, the citizen be made aware of the possibility of using the selfie stationwhen utilising self-service from home. Then the citizen will be guided directly to the selfie station upon arrival at the Civil Service station, and will only be called to the counter once he has taken his photograph.

The proceedings are initiated by the citizens identifying themselves by entering the first six digits of their social security number or scanning their health insurance card. The citizen is then guided through the process via the graphics on the screen. If the citizen is not satisfied with his or her photo, up to two more pictures may be taken. If none of them turn out well, the citizen will be referred to the service desk, where the employee may help them take their picture.

The image is automatically appended to the citizen's application, so the employee only needs to check whether the image meets the requirements.

....

selfiestation_front_biometric
 

....

Fleksibel betjening og indretning

For at kunne leve op til gældende regler for pasfoto, skal stationen tage billeder op mod en ensartet bagplade. Bagpladen er passiv og kræver ikke strøm, da der ikke er lys i. 

Stationen er også uafhængig af lysforhold i rummet, så hverken sollys fra vinduer eller lampelys forstyrrer eller ødelægger billedet. Det betyder nem betjening, indretning og installation af biometriløsningen.

..

Flexible service and arrangement

In order to be able to live up to the rules applicable for passport photos, the station must take pictures against a uniform backdrop. The backdrop is passive and does not require power, since it isn’t lighted. 

The station is also independent of lighting conditions in the room, as neither sunlight from windows nor the light from lamps will disrupt or damage the image. This means easy operation, arrangement and installation of the biometrics solution.

....

roskilde_selfservice_biometric
 

....

Indeholder:

  • Kamera og variabel flash
  • Skærm med hjælp og info til borgeren
  • Stregkodescanner
  • CPU og LAN-tilslutning til kommunens netværk

..

Contains:

  • Camera and variable flash
  • Screen with help and info for the citizen
  • Bar code scanner
  • CPU and LAN connection to the municipal network

....

 

Biometric_grey_background_2500x1500.jpg
 
selfiestation_biometric

....

Automatisk højdejustering

Stationen er højdejusterbar fra 80 til 210 cm målt fra midten af kameralinsen. Når brugeren stiller sig foran stationen, justerer den sig automatisk, så den finder ansigt og den rette højde til at tage pasfoto.

Den automatiske højdejustering giver samtidig korrekt højde for betjening af den berøringsfølsomme skærm.

..

Automatic height adjustment

The station is adjustable in height from 80 to 210 cm measured from the middle of the camera lens. When the user stands in front of the station, it automatically adjusts itself, as it finds the face of the citizen and the right height for taking the passport photo.

The automatic height adjustment also provides the correct height for the operation of the touch screen.

....

 
selfie_biometric

....

Automatisk billedkontrol

Systemet foretager en kontrol af foto efter optag og resultatet vises på skærmen. Brugeren kan vælge at tage foto om, uanset om det passerer kontrollen eller ej. Der gives op til 3 forsøg og alle tre vises på skærmen til slut. Hvis ingen passerer kontrollen eller brugeren ikke er tilfreds med nogen af dem, henvises der til betjent fotooptag.

..

Automatic picture control

The system performs a check of the photo after taking it, and the result is displayed on the screen. The user can choose to retake a photo, regardless of whether it passes the check or not. 3 attempts are allowed and all three appear on the screen at the end. If none pass the check, or the user is not satisfied with any of them, they are referred to manual photographing.

....

 
selfie_scan_biometric

....

Stregkodescanner

Betjening af stationen kan startes ved at brugeren scanner sit Sundhedskort ved at holde det op foran scanneren. Brugeren instrueres herom via grafik på skærmen. Alternativt indtastes fødselsdato via skærmen – se nedenfor.

Scanneren kan også bruges til scanning af bon fra FrontDesk ankomst stander. Dette scenarie er en af mulighederne med vores selvbetjening funktion, hvor borgeren kan vælge selv at tage sit foto ved ankomsten til Borgerservice. Borgeren genkendes ved ankomststanderen og bon til foto udskrives. Efter endt fotografering adviseres medarbejderen, som så kalder borgeren frem til betjening. Dette er med til at give borgeren en god oplevelse i Borgerservice.

..

Bar code scanner

Operation of the station may be initiated by the user scanning his/her health insurance card by holding it in front of the scanner. The user is instructed to do so via the graphics on the screen. Alternatively, the date of birth is entered via the screen – see below.

The scanner may also be used for scanning the ticket from the FrontDesk arrival stand. This scenario is one of the options in our self-service feature, where the citizen can choose to take his photo himself on arrival at the Civil Service office. The citizen is recognised by the arrival stand and a ticket for photographing is printed. After the picture is taken, the employee is notified, calling the citizen up for service. This helps the citizen to a good experience in the Civil Service office.

....

 
touch screen_biometric

....

Trykfølsom skærm

Stationens højopløselige skærm er samtidig trykfølsom og her indtastes fødselsdato, hvis ikke scanning af Sundhedskort eller bon fra FrontDesk standeren benyttes.

Skærmen er samtidig med til at guide brugeren gennem forløbet og i sidste ende vise det færdige foto.

..

Touch screen

The station's high-resolution screen is also touch sensitive and the user enters his date of birth, if he does not opt to scan his health insurance card or ticket from the FrontDesk stand.

The screen also helps guide the user through the process and show the finished photo at the end.

....

 

 
 
 

....

Dansk design

Se vores galleri med kunders indretningsløsninger

..

Danish design

View our gallery of clients' interior design solutions

....

 
20170112-_99A9158_web.jpg
DK
ENG